23948sdkhjf

Corona-utbrottet – det är svårt att åberopa force majeure

I kölvattnet av coronautbrottet i Kina och de restriktioner som myndigheter infört samt de frivilliga åtaganden som företagen valt att göra för att begränsa smittan, har debatten om force majeure kan åberopas blivit aktuell när värdekedjan påverkas av helt eller delvis uteblivna leveranser.

Frågan och framför allt gränsdragningen är komplicerad, menar Johan Hallén, advokat på branschorganisationen Fordonskomponentgruppens (FKG) juridiska samarbetspartner Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg.

– Det finns ingen lagreglering av force majeure, utan utgångspunkten är parternas avtal. Om ni såsom köpare eller säljare inte kan prestera och det beror på ett hinder som ligger utom er kontroll, så bör ni alltid granska avtalet för att se om det finns någon force majeure-klausul, säger Johan Hallén.

– Vad som utgör force majeure beror på vad parterna faktiskt kommit överens om och därför måste varje avtal granskas för att avgöra om en situation som exempelvis Corona-viruset utgör force majeure. Typiskt sett brukar det krävas att det är ett hinder utom en parts kontroll som part inte kan påverka eller övervinna, säger Johan Hallén.

Man bör tänka på att force majeure-klausuler normalt sett tolkas restriktivt och att eventuella exempel som lämnas i klausulen bör betraktas som mer eller mindre uttömmande. Händelser som i de flesta fall betraktades som force majeure var tsunaimin som ledde fram till kärnkraftsolyckan i Fukoshima och askmolnet som uppstod vid Eyjafjallajökulls utbrott.

Andra exempel när det varit mer tveksamt är till exempel pirater i Hormuzsundet och effekterna av handelsrestriktioner mot individer. Piraterna betraktas inte nödvändigtvis som force majeure eftersom de är kända samt att man – mot en kostnad – kan skydda sig mot dem. Och handelsrestriktioner som införs av USA gör det inte nödvändigtvis omöjligt för ett svenskt bolag att fortsätta fullgöra ett avtal med en part som är utsatt för sanktioner.

– Innebörden av att force majeure föreligger är att ni blir befriade från ansvar för avtalsbrott, till exempel en leveransförsening, som orsakas av sådan force majeure. För att ni ska få lov att förlita er på force majeure-klausulen brukar det alltid krävas att ni skriftligen meddelar motparten att force majeure föreligger och att prestation därför inte kan ske, säger Johan Hallén.

– Om ni inte kan prestera måste ni därför granska avtalet och se till att noga följa den formalia som krävs enligt avtalet för att kunna göra gällande force majeure, säger Johan Hallén.

För att bedöma om force majeure kan anses föreligga och för att tillse att part agerar på avtalat vis, så bör man alltid ta hjälp av advokat för att dels granska avtalsskrivningen, dels komma fram till rimligheten, menar Johan Hallén.

Leverantörs- och värdekedjan inom automotivesektorn är invecklad – det är sällsynt att en komponent tillverkas från råmaterial till färdig produkt på ett och samma ställe av en leverantör. Utan många gånger finns en rad underleverantörer spridda över jordklotet. Rör det sig om färdiga system, så tilltar snårigheten. Detta komplicerar också ansvarsfrågan och möjligheten till att åberopa force majeure, menar Johan Hallén.

– Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er så bör ni överväga hur detta påverkar er. Om ni inte kan prestera så bör ni göra en bedömning om även ni kan hävda force majeure och i så fall meddela era andra kunder och leverantörer i enlighet med vad ni tidigare kommit fram till, säger han.

Nu finns det europeiska fordonstillverkare som vill göra gällande att åberopande från leverantören av force majeure med hänvisning till coronautbrottet inte gäller. Köparen menar att det är leverantören som valt att ta sina insatsvaror från Kina istället för från en, exempelvis, europeisk leverantör, eller haft en back up-leverantör för att kunna fullgöra sina leveranser.

– Om ni har en kund eller leverantör som gör gällande force majeure gentemot er och ni inte håller med om att force majeure föreligger så bör ni meddela er motpart detta skriftligt. Om ni inte kan komma överens i frågan, så får en sådan tvist slutligen avgöras av domstol eller skiljenämnd, säger Johan Hallén, advokat på Setterwalls.

– Om det då konstateras att force majeure inte förelåg så ansvarar er motpart för avtalsbrottet som sådan part gjort sig skyldig till. Det samma gäller om det är ni som gör gällande force majeure och motparten som inte håller med er. Det är därför aldrig riskfritt att hävda force majeure, utan det ska ses som en sista utväg, säger Johan Hallén.
Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.094